Процедура по оценка на съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и обвързването и с ОВОС и ЕО

ОС е нормативно обоснована от Директивата за местообитанията - 92/43 ЕЕС, Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони. Същността на ОС е оценяване на влиянието на плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения върху защитените зони и техните консервационни цели.

Целта на оценката за съвместимост е:

 • Оценка на въздействията върху целостта на територии от Натура 2000.
 • Оценка на въздействия върху местообитания, флора и фауна, попадащи в Натура 2000.
 • Анализ на Възможни алтернативи на проекта или плана за въздействия върху целостта на Натура 2000.
 • Предлагане на компенсаторни мерки, поддържащи или подобряващи целостта на Натура 2000.

Процедура по ОС:

 1. Уведомяване на компетентния орган от страна на възложителя на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения.
 2. Проверка за допустимост.
 3. Преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.
 4. Оценка на степента на въздействие върху защитените зони.
 5. Оценка на качеството на доклада за степента на въздействие върху защитените зони.
 6. Провеждане на консултации с обществеността.
 7. Издаване на решение по ОС от компетентния орган и контрол по изпълнението му.

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom