Други процедури, свързани с ОВОС и ЕО, в зависимост от характера на инвестиционното предложение, плана или програмата

 • При местоположение на инвестиционното намерение, плана или програмата в близост до граница и налага процедура по ОВОС/ЕО в трансграничен контекст.
 • Когато предвижданото за реализация инвестиционно предложение изисква издаване на комплексно разрешително за предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ, 1РРС - директивана ЕС), задължително се следват Указанията за координиране на процедурите по ОВОС и КПКЗ съгласно Заповед № РД-803/30.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите.
 • Когато предвежданото за реализация инвестиционно предложение изисква разрешително по чл. 104 на ЗООС за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (СЕВЕЗО II -Директива на ЕС), е необходимо да се предвиди изпълнението и на тази процедура от Възложителя.

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯТА

Комплексните разрешителни са един от инструменти за опазване на околната среда. Ефективно той се прилага в България от началото 2003 г. Издаването на комплексни разрешителни може да се разглежда като договор между операторите (физическите или юридическите лица, собственици на производствени инсталации или осъществяващи контрол върху експлоатацията им) в процеса на реализация на икономическите дейности от една страна и обществото в правото му на чиста околна среда от друга страна.

Компетентният орган по издаването на комплексни разрешителни (Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда и Регионални инспекции по околна среда) се явява като посредник в този договор като на практика контролира и осъществява прилагането на нормативната уредба чрез условията на комплексните разрешителни.

С хармонизирането на българското законодателство в областта на околната среда с европейските екологични норми в процеса на подготовка за членство в ЕС се въвеждат и изискванията за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията. Транспонирането на Директива 96/91 на ЕС за интегрираното предотвратяване и контрол на замърсяването е осигурено с приемането на Закона за опазването на околната среда и Наредбата за реда и условията за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения.

Целта на Директивата е постигане комплексното предотвратяване и контрол върху замърсяването, като резултат от производствената дейност. Чрез този акт се въвеждат конкретни мерки, насочени към предотвратяването, а там където това е невъзможно към ограничаването на емисиите в компонентите на околната среда (въздух, води и почви), както и мерки по отношение факторите на въздействие върху околната среда.

Законът за опазване на околната среда определя:

 • прилагането на всички възможни мерки за предотвратяване на замърсяване чрез прилагане на най-добрите налични техники;
 • прилагането на системи за управление на околната среда;
 • недопускането на замърсяване на околната среда съгласно нормите за допустими емисии и нормите за качество на околната среда;
 • избягването на образуване на отпадъци; в противен случай отпадъците се оползотворяват (рециклират или компостират); когато това е технически или
 • икономически невъзможно, те се обезвреждат по начин, който избягва или намалява въздействието им върху околната среда;
 • ефективното използване на енергията;
 • прилагането на всички възможни мерки за предотвратяване на промишлени аварии и ограничаване на последствията от тях;
 • предприемането на необходимите мерки за избягване на възможни рискове от замърсяване и привеждане на територията, върху която е разположена инсталацията, в задоволително състояние след прекратяване на дейността.

Наредбата за реда и условията за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения определя:

 • Съдържанието и формата на заявката за издаване на комплексни разрешителни;
 • Реда и начина за определяне на най-добрите налични техники;
 • Реда и начина за изменение и преразглеждане на издадени комплексни разрешителни;
 • Реда и начина на отчитане на емисиите вредни вещества;
 • Процедурите за мониторинг и задължението за предоставяне на необходимата екологична информация на съответните органи.

За да се регламентират задълженията на операторите, разрешителните за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията на съответните промишлени инсталации съдържат:

 • Емисионните норми и техническите мерки, основани на най-добрите налични техники;
 • Задължителните мерки за опазване на въздуха, водата и почвата;
 • Изискванията за мониторинг;
 • Условията за ограничаване на трансграничното замърсяване;
 • Допълнителните мерки за достигане на действащите норми за качеството на околната среда.

На основата на BREF (Bestavailabletechniquesreferencenotes) - документи на Европейската комисия са разработени методики за прилагането на най-добри налични техники за отделните промишлени сектори. Най-добрите налични техники се определят от насоките на Европейското бюро за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията и са утвърдени от Европейската комисия.

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom