В условията на икономическа криза обявите за изнесени на публична продан имоти стават все повече на брой. Предложенията на съдебните изпълнители изглеждат доста примамливи, тъй като често се предлагат имоти при начална цена, която е далеч под пазарните. Това автоматично вдига интереса към публичните продажби и процедурите за участие в тях.

Преди да бъде показана цялата процедура и да бъдат описани условията за участие, обаче е необходимо да се уточни, че за да има публична продан, то преди това трябва да има влязло в сила съдебно решение и да е издаден изпълнителен лист. Самите съдебни изпълнители предприемат необходимите процедури по публична продан единствено и само на въпросните изпълнителни листове.

Какви имоти отиват на публична продан?

Даден имот може да попадне на публична продан по няколко начина. Най-често срещаният е тогава, когато фирма или физическо лице спре да изплаща задълженията си по ипотекирано при банка жилище, заведение, земя, магазин или дори хотел.

По пътя на тази процедура обаче може да попадне и неипотекиран имот, който обаче е собственост на длъжник с голямо задължение. Тогава съдебният изпълнител прибягва към опис и изнасяне на въпросния имот на публична продан.

Съществува и трети вариант за обвяване на имот за продажба. Той се наблюдава при делбените дела, когато наследниците на даден имот не могат да постигнат съгласие относно разпределението на въпросния имот и не са съгласни с постановеното от съда поделяне.

Кой може да участва на публичен търг?

В публичните търгове могат да участват почти всички физически и юридически лица, като от кръга на участниците се изключва съвсем малка група хора. Това са длъжникът, неговият законен представител, съдебният изпълнител, както и неговите служители, съдии, прокурори и адвокати по време на съдебния процес до изнасянето на имота за продан.

Каква е процедурата на търга?

Съдебният изпълнител издава обявление, в което се посочва срок за подаване на документи за участие. В деня след изтичането на този срок, в сградата на районния съд, където е разположен имота, се отварят всички тръжни предложения. Най-добрата оферта се обявява за победител, след което спечелилият изплаща необходимата сума и получава възлагателно писмо, на база което получава собствеността върху имота.

Как се подава предложение за участие?

Наддавателните предложения се предават в запечатан плик до края на работния ден на обявената като последна дата на търга. Самата публична продан протича по правилата на търговете с тайно наддаване.

Предложенията следва да съдържат квитанция за внесен задатък, както и попълнено заявление по образец, което да съдържа необходимите данни на наддавача. Затвореният плик пък се придружава от молба за допускане до публичната продан, както и от някои други документи, ако е необходимо (удостоверение за актуално състояние на юридическо лице, пълномощно и т.н.)

Каква сума е необходима за участие в търг?

Задатъкът, който е необходим за участие в търга, възлиза на 10 на сто от обявената начална цена на предлагания имот. В случай че предложението спечели търга, то задатъкът се приспада от крайната цена. Ако офертата не е печеливша, то задатъкът може да бъде изтеглен незабавно след обявяването на резултатите.

Как се определя победител?

Победител в търга е този, който е предложил най-добрата оферта. Отварянето на пликовете с предложенията става на първия работен ден след края на срока за подаване на предложения, като то се осъществява в съответния районен съд. По време на отварянето могат да присъстват всички страни по делото, както и всички наддавачи. Неприсъствието на някоя от страните или на някой от наддавачите не прави търга недействителен.

Интересна е възможността за устно наддаване, след като стане ясен победителят от тайния търг. За целта съдебният изпълнител приканва на три пъти участниците, които могат да дадат по-добро предложение. Стъпката за наддаване при устната част на търга възлиза на изискуемия задатък.

Как приключва търга?

След обявяването на победител, той трябва да преведе цялата необходима сума в рамките на седем дни. След това той получава постановление за възлагане, имащо ролята на документ за собственост и подлежи на вписване в служба по вписванията. Това се случва след като изтекат законовите процедури по обжалване.

Съществува обаче и възможност победителят да се откаже от придобиване на имота, като в този случай той губи внесения задатък. В такъв случай съдебният изпълнител отправя покана към следващият с най-добро предложение, който обаче не е изтеглил задатъка си. Ако по този начин бъде избран купувач, то търгът приключва.

Може обаче да се стигне до провал на търга поради липса на наддавачи или отказ от придобиване на имота. В такъв случай съдебният изпълнител повтаря процедурата на публичната продан отново, като началната цена този път е с 20 на сто под обявената при първия търг.

Същевременно трябва да се има предвид, че придобиването на имот от публична продан крие и известни рискове.

От: www.investor.bg - Андрей Любенов

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom