Потенциалът за повишаване на ефективността е над 40%

Уважаеми партньори, предоставяме на вашето внимание един примерен анализ, характеризиращ скритите резерви на една сграда. Моля, запознайте се с него.

Сертификат А се издава за сгради със стойност на интегрираната енергийна характеристика, равна или по-малка от еталонната (съгласно ЗЕЕ и наредбата по ЗУТ). Сертификат А се издава също и на сгради , построени до 1990 година със стойност на интегрираната характеристика, равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на съответните нормативни актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към 1999 г. В конкретния случай сградата подлежи на доброволно обследване поради факта, че застроената площ е под 1000 кв.м., след което може да бъде сертифицирана в зависимост от изпълнението на предписаните енергоспестяващи мерки.

След направените топлотехнически пресмятания, необходими за анализа на показателите, характеризиращи енергопреносните свойства на ограждащите елементи и показателите, характеризиращи енергопотреблението на технологичния процес за отопление могат да се направят следните изводи.

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на сградата Um(W/m2K) е 1.5 пъти по-голям от нормативно определения с Наредба 18 към ЗЕЕ за енергийните характеристики на обектите, спрямо нормите от 1999 г. Коефициентът на топлопреминаване през покрива Um (W/m2K) е 2 пъти по-голям от изискващия се по норми. Специфичните топлинни загуби от инфилтрация (W/m3) са 2.5 пъти по-големи от проектните.

След направената оценка и предпроектно проучване за установяване на потенциал за енергоспестяване и подобряване на микроклимата в сградата би могъл да се направи изводът, че сградата има потенциал за повишаване на енергийната си ефективност с над 40%. Енергийните характеристики на ограждащите конструктивни елементи могат да бъдат подобрени чрез прилагането на енергоспестяващи мерки и това ще доведе до намаляване на топлинните загуби на сградата.

Енергоспестяващи мерки:

Подмяна на дървената дограма с поливинилхлоридни профили - PVC. Съществуващо положение - дограмата е в лошо състояние. Вероятно има големи фуги. Резултатът е значителна инфилтрация на външен въздух. Предвижда се подмяна на дограмата (218m2) с PVC двоен стъклопакет. Обобщеният коефициент на топлопреминаване през прозорците се променя от U=2,75 W/m2K на U=2.00 W/m2K. Разходите за демонтаж, доставка и монтаж на PVC двоен стъклопакет се пресмятат като 218 m2 х150 лв/m2 . Инвестицията възлиза на 32 700 лв, икономиите на 6000 лв. при срок на изплащане 4 г.
Топлинно изолиране на покрива. Съществуващо положение - покрива на сградата е тип топъл. Предвижда се топлинно изолиране на 200 m2 с Monopoly, d=100 mm, обемна плътност 32 kg/m3, l=0.032 W/m.К. В резултат на тази мярка коефициентът на топлопреминаване се променя от U=1.08 (W/m2K) на U=0.60 (W/m2K). За полагането на външна топлоизолация са необходими следните финансови средства в размер на 200 m2 х 35 лв/ m2 . Инвестицията е в размер на 7000 лв. Икономиите са 2000 лв. при срок на изплащане 2 г.
Топлинно изолиране на стени. Съществуващо положение - стените не са в добро състояние, което налага поставянето на изолация с цел подобряване на вътрешния комфорт на сградата. Предвижда се топлинно изолиране на общо 382 m2 стени с екструдиран полистирол d=50 mm за външна изолация на стени; l=0.032 W/m.K. В резултат на тази мярка коефициентът на топлопреминаване се променя от U=1.07[W/m2K] на U=1,00[W/m2K]. Разходите за полагането на външна топлоизолация (стиропор) са съответно 382 m2 х 35 лв/m2 . Инвестицията възлиза на 13370 лв, икономията 7000 лв. при срок на изплащане 4 години.
Подобряване на отоплителната инсталация. Съществуващо положение - отоплението на сградата е с термопомпена инсталация - конвектори. Режимът на работа е непрекъснат. Топлината се регулира с термостатични вентили. Помпата е правилно оразмерена и избрана. Необходимо е да се монтират конвекторни термостати с цел подобряване комфорта в сградата и намаляване разходите на енергия. Цената на един конвекторен термостат е от порядъка на 50 лв.

 

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom