(Жан Пияже)

Изучава развитието, модификацията и нарастването на абстрактни идеи и способности на базата на биологичен субстрат. Подразбира се функционираща интелигентност, която прави възможна абстрактната мисъл. Интелигентността е продължение на биологичната адаптация (придобиване на все по-усложнена логическа структура).

Пияже изследва деца чрез въпроси (държи сметка за пътя на достигане до отговора, а не дали отговорът е правилен). Център на теорията е епигенезата - усъвършенстването на психичния живот става на серии от етапи, като всеки етап се достига на определена възраст. След всеки успешно преодолян етап се развива по-висока степен на организация на мисълта. Когнитивната организация е процес на обучение и знаене, който се проявява закономерно. Основен съставен негов процес е адаптацията - способност на личноста да се приспособи към обстановката и да влезе във взаимодействие с нея. Адаптацията се състои от два допълващи се подпроцеса:

Асимилация - приемането на нови опитности чрез собствените познавателни системи.

Акомодация - приспособяване на някоя познавателна система към реалните изисвания на обстановката.

Горните два процеса изграждат специфична когнитивна структура (схема), имаща поведенчески характер. Такива завършени схеми на определен етап са - сукането, виждането и т.н.

Организацията е биологична и физиологична и всеки различен вид организъм има различна способност да организира. Малките птички организират летенето си, а бебетата - пълзенето.

Етапите на когнитивното развитие са 4:

1.Сензорно-моторен етап. От раждането до 2 год. възраст.

-поява на схемата за постоянен обект

-поява на символизация

2.Етап на преоперативно мислене. 2-7 год.

-егоцентричност - липса на друга гледна точка

-феноменалистична причинна обусловеност

-семиотична функция - изразяване чрез символ на друг обект - рисуване...

3.Етап на конкретни операции. 7-10 год.

-оперативно мислене - боравене с повече информация-други гледни точки.

-силогистична причинност (конете са бозайници, бозайниците са топлокръвни, босзайниците са топлокръвни)

-консервация - восък-топка-питка

-реверзибилност-вода-лед

4.Етап на формални операции. Над 11 год.

-абстрактно

-дедуктивно-причинно мислене-от общото към частното

-оформяне на концепции

-хипотетично-дедуктивно мислене

Според Пияже - опитностите играят главна роля в съзряването на когнитивното функциониране. Колкото е по-богата, комплексна и предизвикателна околната среда, толкова по-високи степени на ментално функциониране се достигат.

 

д-р Мариан Ангелов
По материали от учебника на Каплин и Садок

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom